บริษัท Syrubstudio จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท" ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลและวิธีที่บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
"ข้อมูลส่วนบุคคล" คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตามนัยแห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอันชอบด้วยกฎหมาย โดยจะจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของท่าน โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

3. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
    3.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับการใช้บริการในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังต่อไปนี้
         (1) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
         (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
         (3) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ที่มีการเชื่อมต่อหรืออาจเชื่อมต่อบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ภาพ เสียงหรือเนื้อหาข้อมูลการสนทนาของท่านกับฝ่ายบริการลูกค้า เป็นต้น
         (4) ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การใช้บริการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน
         (5) ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำขอตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือคำสั่งศาล
    3.2 บริษัท อาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์หรือการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลประเภท หมายเลขไอพี (IP Address) เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น
    3.3 คุกกี้
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ของบริษัทอาจใช้คุกกี้ในบางกรณี โดยใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บบราวเซอร์ ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู "ความช่วยเหลือ" ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของท่านได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของท่านได้

4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและบริษัท หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะมีการดำเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นทันที

5. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ในการให้บริการตามธุรกรรมที่ตกลงระหว่างท่านกับบริษัท โดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    5.1 เพื่อติดต่อและให้บริการ หรือตอบคำถามตามที่ท่านร้องขอ
    5.2 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคู่สัญญากับบริษัท รวมถึงการบริหารจัดการนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน
    5.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น เพื่อการบริหารจัดการภายใน การจัดการ เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์) การวิจัย เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์ การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ และการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เป็นต้น
    5.4 เพื่อการแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทาง จดหมาย เอกสารโต้ตอบ โทรศัพท์ อีเมล SMS และอื่น ๆ หรือเพื่อการจัดส่งสิ่งดังกล่าวซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก
    5.5 เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
    5.6 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    5.7 เพื่อรักษาและควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัปเดตอื่นๆ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นในบางคราวเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่น หรือ เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นปฏิสัมพันธ์หรือเชื่อมต่อกับคุณบนแพลตฟอร์ม และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นส่งข้อความส่วนตัวหรือโพสต์ความคิดเห็นให้คุณบนแพลตฟอร์ม, ส่งให้แก่บุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทฯ เช่น บริษัทขนส่ง
    5.8 การกระทำอื่นที่ท่านให้ความยินยอม
    5.9 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีดังนี้
    6.1 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
    6.2 ได้รับคำสั่งจากศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
    6.3 โปรดทราบว่า บริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือด้วยกัน เพื่อการให้บริการแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่อาจส่งต่อได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ชื่อบริษัท (องค์กร) ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการเท่านั้น
    6.4 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะได้รับความคุ้มครองและพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สามที่บริษัท เปิดเผยข้อมูลจะดำเนินการตามที่บริษัทกำหนด และจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สามนั้นเอง มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการทำสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจและบุคคลที่สามตามที่บริษัทเห็นสมควร ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบริษัทที่เป็นพันธมิตร (partners) หรือบุคคลอื่น เพื่อที่บริษัทจะได้เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังท่าน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของท่านไปยังบริษัทที่เป็นพันธมิตรของบริษัทหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ บุคคลอื่น หรือบริษัทที่เป็นพันธมิตรของบริษัทนั้น อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งบริษัทจะทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
    6.5 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่น
บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีจำเป็นอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
         (1) การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
         (2) การปฏิบัติตามคำร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
         (3) การตอบสนองต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือสาธารณะ
         (4) การพิจารณาคดี การดำเนินคดี การสืบสวน สอบสวน และเรื่องทางกฎหมายอื่น ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง
         (5) การตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
         (6) การบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัท
    6.6 การโอน ถ่าย และ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอน ถ่าย ถูกจัดเก็บไว้ หรือถูกประมวลผลโดยบริษัทหรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงาน องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ในมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัยเป็นที่สุด กรณีที่บริษัทฯจะโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ เช่น
         (1) การใช้สินค้าหรือบริการต่อในต่างประเทศ
         (2) กรณีที่บริษัทมีจัดเก็บ โอนย้าย ถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการจัดเก็บในต่างประเทศ
         (3) การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือบริการของบริษัท
บริษัทจะโอนย้าย ถ่าย ส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศต่อเมื่อปรากฏว่า ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เช่น
ก. การประมวลผลในระบบคลาวด์ (Cloud) โดยองค์กรที่มีมาตรฐานความมั่นคง
ข. จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ และรูปแบบนั้นมีความปลอดภัยระดับสากล
    6.7 แพลตฟอร์มของบริษัท อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากเว็บของบริษัทเอง

7. การรักษาความมั่งคงปลอดภัย
ทางบริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้
    7.1 บริษัทมีการจำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้างที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด
    7.2 การเข้ารหัส บริษัทใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายโดยจะได้กล่าวต่อไปนี้ โดยสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน "แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Request Form)" หรือผ่านทางอีเมล passakornkk@gmail.com หรือผ่าน Call Center เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว
    8.1 ท่านมีสิทธิคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม
    8.2 ท่านมีสิทธิโต้แย้ง หรือ คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
    8.3 ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน โดยบริษัทจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่านภายในกำหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่มีการส่งคำขอถึงบริษัท
    8.4 ท่านมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถขอให้บริษัทแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายในข้อมูลส่วนบุคคล
    8.5 ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
    8.6 ท่านมีสิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถขอให้ดำเนินการลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    8.7 ท่านมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    8.8 ท่านมีสิทธิขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    8.9 บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านและจะไม่ เก็บรวบรวม เปิดเผย ส่งต่อ หรือนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป
    8.10 การเพิกถอนความยินยอมนั้น อาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากความยินยอมของท่าน ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอเพิกถอน

9. คณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อศึกษา เตรียมความพร้อม ดำเนินการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

11. ติดต่อเรา
อีเมล : passakornkk@gmail.com
หมายเหตุ:
    - การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล
    - แนวปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วันที่แก้ไขล่าสุด 31 พฤษภาคม 2566